Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na internetovej stránke www.charitativnapolovacka.sk / www.nchp.sk a jeho podstránkach, ktorého prevádzkovateľom je Národná Charitatívna Poľovačka 2020 o. z., Drevárska 97, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 011 966. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.charitativnapolovacka.sk / www.nchp.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.charitativnapolovacka.sk / www.nchp.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Objednanie tovaru a služieb

Internetový obchod www.charitativnapolovacka.sk / www.nchp.sk Vám ponúka možnosť nákupu priamo z vášho domova, pričom nakupovať môžete nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, respektíve prostredníctvom e-mailu.

Návštevníci web stránok www.charitativnapolovacka.sk / www.nchp.sk majú možnosť sa len zaregistrovať a to bez uskutočnenia nákupu, budú mať tal možnosť získať informácie o pripravovaných podujatiach a aktivitách o.z. Národná Charitatívna Poľovačka 2020.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Všetky údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačivách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva postupne zaniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradou finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, alebo k zmene ceny, či dodávaného tovaru zo strany dodávateľa, má prevádzkovateľ právo objednávku po dohode s kupujúcim zmeniť, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

Potvrdenie objednávky

Okamžite po objednaní dostanete do e-mailu zadaného v objednávke kópiu objednávky. Tento e-mail je automatický a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až po odoslaní potvrdenia objednávky. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. V prípade nejasností vo vašej objednávke Vás budeme samozrejme kontaktovať, aby sme problém vyriešili v čo najkratšom čase.

Dodacie lehoty

Tovar odosielame spravidla do 3-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak nejaký tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr kontaktovať. www.charitativnapolovacka.sk / www.nchp.sk si však vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude zákazník bezodkladne informovaný e-mailom, alebo telefonicky.

Objednaný tovar zasielame priamo Slovenskou poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list, prípadne aj najnovšie informácie o novinkách. Návštevník – objednávateľ má možnosť počas nákupu k niektorým výrobkom venovať dar (dobrovoľný príspevok nad rámec, na podporu charitatívnej činnosti.  

Doprava

Objednaný tovar zasielame priamo Slovenskou poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou

Poštovné náklady sa Vám prepočítajú v košíku. 

Spôsoby platby

a.) Platba prevodom vopred na náš účet – pri prevode treba rátať s 24 hodinovým prevodom počas pracovných dní medzi bankami. Tento spôsob platby je bez príplatku. 

Bankový účet: 

IBAN: SK2383300000002701904706 Fio banka   /   BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

b.) Platba kartou prostredníctvom platobnej brány BARION – bez príplatku

Pri niektorých objednávkach s vyššou hodnotou, či hmotnosťou nie je možné zaslať objednávku na dobierku.

 

Odstúpenie od zmluvy

a.) Zákazník môže odstúpiť od zmluvy, teda stornovať objednávku do 24 hodín od odoslania. Musí tak urobiť zaslaním e-mailu na sekretariat@charitativnapolovacka.sk, v ktorom bude uvedené číslo objednávky a text  “STORNO OBJEDNÁVKY”. Pokiaľ zákazník uhradil sumu za tovar v stornovanej objednávke, bude mu táto suma vrátená prevodom na jeho účet do max. 48 hodín.

b.) Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou (spotrebiteľom) a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania má v zmysle ust. § 7 násl. zák. č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením e-mailom na sekretariat@charitativnapolovacka.sk / www.nchp.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy bude kupujúcemu vrátená celková suma za tovar, ktorú uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho.

Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť vrátený resp. zaslaný predávajúcemu v jeho pôvodnom obale, s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a pod.. Kupujúci berie na vedomie, že nemá právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch ho vrátiť predávajúcemu. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti tovaru.

Súčasťou tovaru je aj jeho balenie (spravidla kartónový obal). Kupujúci je povinný obal tovaru rozbaliť (odstrániť) v maximálnej miere šetrne, a to v záujme zachovania neporušenosti jeho funkčnosti. Balenie tovaru je kupujúci povinný si odložiť pre prípad, že by sa rozhodol využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle vyššie uvedených podmienok.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim.   FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

c.) Prevádzkovateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade že sa objednaný tovar nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena tovaru. Prevádzkovateľ túto skutočnosť oznámi zákazníkovi prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Reklamácie 

Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje akékoľvek záväzné zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytované na výrobky, sa riadia ustanoveniami o Zvláštnych ustanoveniach o predaji tovaru v obchode Občianskeho zákona.

Dodávateľ sa zaväzuje previesť vybavenie reklamácie (záručnej opravy) do 30-tich pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru a písomného uplatnenia reklamácie.

Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu (Národná Charitatívna Poľovačka 2020 o. z., Drevárska 97, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 011 966) dopraviť akýmkoľvek spôsobom. Späť bude vymenený výrobok dopravený na naše náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

– názov reklamovaného tovaru

– konkrétny popis závady

– reklamovaný výrobok

– kópiu dokladu o kúpe (faktúra)

– adresu kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email)

Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, nemôže sa reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. V prípade neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu tovaru účtované zákazníkovi.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje a spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. Zhromažďované a spracovávané údaje u fyzickej osoby: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa. Zhromažďované a spracovávané údaje u právnickej osoby Národná Charitatívna Poľovačka 2020 o. z., Drevárska 97, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 011 966. Údaje môže registrovaný spotrebiteľ aktualizovať a meniť po prihlásení. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu.

Vlastníctvo tovaru

Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom prevádzkovateľa stránky www.charitativnapolovacka.sk / www.nchp.sk. Vyhradzujeme si právo neodosielať objednávky zákazníkom, ktorí opakovane neprevzali zásielky bez odôvodnenia.

Kontakt:

email: sekretariat@charitativnapolovacka.sk

Záverečné ustanovenia

a.) Záväznou objednávkou zákazník potvrdzuje súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.charitativnapolovacka.sk / www.nchp.sk.

b.) Práva a povinnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými platnými právnymi predpismi.

c.) Všetky informácie uverejnené na stránkach www.charitativnapolovacka.sk / www.nchp.sk , nesmú byť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa, použité na účely ďalšieho šírenia a kopírovania.

d.) Podmienky sú platné od 01.03.2020. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Zákony a predpisy:

– zák. č. 513/1991 Z.z. obchodný zákonník

– zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

– zák. č.108/2000 Z.z. a zákona č.118/2006 Z.z. o zásielkovom predaji.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 1.1.2020